Αρχική » Άρθρα » Ειδικά Θέματα

ΜΣΑΦ και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

Κατηγορία:
Ειδικά Θέματα
Οι αλληλεπιδράσεις δεν αφορούν την τοπική χρήση των ΜΣΑΦ.

α-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ:τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση των α-αποκλειστών.

ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ :τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση της υδραλαζίνης, μινοξιδίλης ή νιτροπρωσσικού.

ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ:τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση των αδρενεργικών αποκλειστών.

!! ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ:συνιστάται αποφυγή της συγχορήγησης μς άλλα ΜΣΑΦ ή ασπιρίνη ( αύξηση της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών). Συνιστάται αποφυγή της συγχορήγησης με κετορολάκη (αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες και αιμορραγία). Η ιβουπροφαίνη μειώνει την αντιαιμοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΑ:αυξημένος κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας και επίσης ανταγωνισμός της υποτασικής δράσης. Αυξημένος κίνδυνος υπερκαλιαιμίας σε συγχορήγηση με κετορολάκη.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ:τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση των ανταγωνιστών των διαύλων ασβεστίου.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ II:αυξημένος κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας και επίσης ανταγωνισμός της υποτασικής δράσης. Αυξημένος κίνδυνος υπερκαλιαιμίας σε συγχορήγηση με κετορολάκη.

!! ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ: η αζαπροπαζόνη και πιθανώς και τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ ενισχύουν την δράση των σουλφονυλουριών.

!!ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ:η αζαπροπαζόνη και πιθανώς και τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ ενισχύουν την δράση της φαινυτοΐνης.

!! ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ:αυξημένος κίνδυνος μικροαιμορραγιών όταν τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με SSRIs ή βενλαφαξίνη.

!! ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ: η ινδομεθακίνη πιθανώς αυξάνει την συγκέντρωση αμικασίνης και γενταμυκίνης σε νεογνά. Η ριφαμπικίνη μειώνει την συγκέντρωση της ετορικοξίμπης και της ροφεκοξίμπης, πιθανώς αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης σπασμών όταν τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με κινολόνες.

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ: η κετοκοναζόλη και η φλουκοναζόλη αυξάνουν την συγκέντρωση της βαλντεκοξίμπης (συνιστάται μείωση της δόσης της βαλντεκοξίμπης). Η φλουκοναζόλη αυξάνει την συγκέντρωση της παρεκοξίμπης και της σελεκοξίμπης (συνιστάται μείωση της δόσης των κοξιμπών).

!! ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ:η αζαπροπαζόνη, δικλοφαινάκη, ιβουπροφαίνη, ινδομεθακίνη, κετοπροφαίνη, μελοξικάμη,ναπροξένη και πιθανώς και τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ μειώνουν την απέκκριση της μεθοτρεξάτης.(αυξημένος κίνδυνος τοξικότητος).

ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ:μειώνουν την απορρόφηση της διφλουνιζάλης.

!! ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ:η σελεκοξίμπη, διφλουνιζάλη, ετοντολάκη, ετορικοξίμπη, φλουρβιπροφαίνη, ιβουπροφαίνη, μεφαιναμικό οξύ, μελοξικάμη, πιροξικάμη, ροφεκοξίμπη, σουλινδάκη και βαλντεκοξίμπη πιθανώς ενισχύουν την αντιπηκτική δράση των κουμαρινικών. Τα ΜΣΑΦ ενισχύουν την αντιπηκτική δράση των κουμαρινικών και της φαινινδιόνης. Αυξημένος κίνδυνος μικροαιμορραγιών όταν η κετορολάκη συγχορηγείται με κουμαρινικά παράγωγα ή ηπαρίνες (συμπεριλαμβανομένων και των χαμηλών δόσεων ηπαρινών) και αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας σε συγχορήγηση με ενδοφλέβια δικλοφαινάκη. Η αζαπροπαζόνη ενισχύει την αντιπηκτική δράση των κουμαρινικών. Αυξημένος κίνδυνος μικροαιμορραγιών όταν τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με ηπαρίνες. Η κετορολάκη ενισχύει την αντιπηκτική δράση της φαινινδιόνης (αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας). Η δικλοφαινάκη ενισχύει την αντιπηκτική δράση της φαινινδιόνης, ενώ ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι αυξημένος με ενδοφλέβια δικλοφαινάκη.

!! ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ: πιθανώς σοβαρή υπνηλία όταν η ινδομεθακίνη συγχορηγείται με αλοπεριδόλη. Συνιστάται αποφυγή της συγχορήγησης αζαπροπαζόνης με κλοζαπίνη (αυξημένος κίνδυνος ακοκκιοκυτταραιμίας).

β-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ: τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση των β-αποκλειστών.

ΔΕΣΜΟΠΡΕΣΣΙΝΗ: η ινδομεθακίνη ενισχύει την δράση της δεσμοπρεσσίνης.

ΔΙΑΖΟΞΕΙΔΗ: τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση της διαζοξείδης.

!!ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ: αυξημένος κίνδυνος νεφροτοξικότητας όταν τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με διουρητικά και ανταγωνισμός της διουρητικής δράσης. Η ινδομεθακίνη και η κετορολάκη ανταγωνίζονται την διουρητική δράση. Υπάρχουν αναφορές για μείωση της νεφρικής λειτουργίας όταν η ινδομεθακίνη συγχορηγηθεί με τριαμτερένη. Αυξημένος κίνδυνος υπερκαλιαιμίας όταν η ινδομεθακίνη και πιθανώς τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με καλιοσυντηρητικά διουρητικά.

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ: η ινδομεθακίνη αυξάνει την βιοδιαθεσιμότητα του τιλουδρονικού οξέος.

ΘΕΟΦΥΛΙΝΗ: η ροφεκοξίμπη αυξάνει την συγκέντρωση της θεοφυλίνης.

ΙΛΟΠΡΟΣΤΗ: αυξημένος κίνδυνος μικροαιμορραγιών.

!! ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ: η ριτοναβίρη αυξάνει την συγκέντρωση της πιροξικάμης (κίνδυνος τοξικότητος). Η ριτοναβίρη πιθανώς αυξάνει την συγκέντρωση των ΜΣΑΦ. Αυξημένος κίνδυνος αιματολογικής τοξικότητος όταν τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με ζιδοβουδίνη.

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ: τα ΜΣΑΦ πιθανώς αυξάνουν την σ υγκέντρωση των καρδιακών γλυκοσίδων και επίσης είναι πιθανή έξαρση της καρδιακής ανεπάρκειας και μείωση της νεφρικής λειτουργίας.

ΚΛΟΝΙΔΙΝΗ: τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση της κλονιδίνης.

ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ: αυξημένος κίνδυνος μικροαιμορραγιών.

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ: αυξημένος κίνδυνος αιμορραγιών στο γαστρεντερικό και εξελκώσεων όταν τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με κορτικοστεροειδή.

!! ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ: αυξημένος κίνδυνος νεφροτοξικότητος όταν τα ΜΣΑΦ συγχορηγούνται με κυκλοσπορίνη. Η κυκλοσπορίνη αυξάνει την συγκέντρωση της δικλοφαινάκης (συνιστάται μείωση της δόσης της δικλοφαινάκης στο μισό).
!! ΛΙΘΙΟ: η αζαπροπαζόνη, δικλοφαινάκη, ιβουπροφαίνη, ινδομεθακίνη, κετορολάκη, μεφαιναμικό οξύ, ναπροξένη, παρεκοξίμπη, πιροξικάμη, ροφεκοξίμπη, βαλντεκοξίμπη και πιθανώς και τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ μειώνουν την απέκκριση του λιθίου (αυξημένος κίνδυνος τοξικότητος).

ΜΕΘΥΛΝΤΟΠΑ: τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση της μεθυλντόπα.

ΜΙΦΕΠΡΙΣΤΟΝΗ: συνιστάται αποφυγή της συγχορήγησης με ΜΣΑΦ.

ΜΟΞΟΝΙΔΙΝΗ: τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση της μοξονιδίνης.

ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ: η ιβουπροφαίνη και πιθανώς και τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ μειώνουν την απέκκριση της βακλοφαίνης (αυξημένος κίνδυνος τοξικότητος).

ΝΙΤΡΩΔΗ: τα ΜΣΑΦ ανταγωνίζονται την υποτασική δράση των νιτρωδών.

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ: η ετορικοξίμπη και η βαλντεκοξίμπη αυξάνουν την συγκέντρωση της εθινυλεστραδιόλης.

ΠΕΝΙΚΙΛΛΑΜΙΝΗ: αυξημένος κίνδυνος νεφροτοξικότητος.

ΠΕΝΤΟΞΥΦΥΛΛΙΝΗ: (οξυπεντιφυλλίνη): αυξημένος κίνδυνος μικροαιμορραγιών σε συγχορήγηση με κετορολάκη και πιθανώς και με τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ.

!! ΠΡΟΒΕΝΕΣΙΔΗ: μειώνει την απέκκριση της ινδομεθακίνης, κετοπροφαίνης, και ναπροξένης (αυξημένη συγκέντρωση στο πλάσμα).

ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΑ: αυξημένος κίνδυνος υπερκαλιαιμίας σε συγχορήγηση με δροσπιρενόνη( συνιστάται παρακολούθηση των επιπέδων καλίου κατά τον πρώτο κύκλο χορήγησης).

ΣΙΒΟΥΤΡΑΜΙΝΗ: αυξημένος κίνδυνος μικροαιμορραγιών.

!! ΤΑΚΡΟΛΙΜΟΥΣ: αυξημένος κίνδυνος νεφροτοξικότητος σε συγχορήγηση με ιβουπροφαίνη και πιθανώς με τα υπόλοιπα ΜΣΑΦ.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ: η σιμετιδίνη αυξάνει την συγκέντρωση της αζαπροπαζόνης. Η ομεπραζόλη αυξάνει τη συγκέντρωση της βαλντεκοξίμπης.


!!=συνιστάται η αποφυγή της συγχορήγησης.
ΜΣΑΦ- μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.


ΠΗΓΗ: Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, Δρ. Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης, Δρ. Θεοδοσία Δ. Βογιατζάκη , Επιστημονικές εκδόσεις ASCENT Αθήνα 2007 σελ.180-184.